ไทยประกันชีวิต พี.เอ. บียอนด์ สมาร์ต โพรเทกชั่น
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
พี.เอ. บียอนด์
สมาร์ต โพรเทกชั่น
ความเสี่ยงอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่รับมือได้
ดูแลคุณและคนที่คุณรักได้ตั้งแต่วันนี้
ไทยประกันชีวิต
พี.เอ. บียอนด์
สมาร์ต โพรเทกชั่น
ความเสี่ยงอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่รับมือได้
ดูแลคุณและคนที่คุณรักได้ตั้งแต่วันน
จุดเด่นของแบบประกัน
คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด 500,000 บาท*
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
วงเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อครั้ง*
ค่าชดเชยรายได้ ระหว่างเข้ารักษา
ตัวในโรงพยาบาลวันละ 1,000 บาท
เบี้ยฯ เริ่มต้นเพียงวันละ 8 บาท**
คุ้มครองกรณีขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
สูงสุด 250,000 บาท*

*สำหรับความคุ้มครองแผน 3
**คำนวณจากเบี้ยประกันภัย รายปี อายุ 5-60 ปี สำหรับความคุ้มครองแผน 1

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ
  • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4579 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 300,000 400,000 500,000
2. การถูกฆาตกรรม การถูกทำร้ายร่างกาย 300,000 400,000 500,000
3. กรณีเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์์ 150,000 200,000 250,000
4. การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 150,000 200,000 250,000
5. การก่อการร้าย 150,000 200,000 250,000
6. อุบัติเหตุสาธารณะ*(จ่ายเพิ่ม จากผลประโยชน์ข้อ 1) 300,000 400,000 500,000
7. ค่าปลงศพ 10,000 10,000 10,000
8. การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 40,000 50,000
9. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 1,000 1,000 1,000

*อุบัติเหตุสาธารณะ หมายถึง อุบัติเหตุอันเกิดแก่ รถโดยสารประจำทาง รถไฟ ไฟไหม้อาคารสาธารณะหรือลิฟท์ ไฟไหม้โรงมหรสพ

คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 5 ปี - 65 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4579
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขแบบประกัน
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 1 ปี
3. พิกัดอายุ : 5-65 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี รายเดือน
5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต พี.เอ. บียอนด์ สมาร์ต โพรเทกชั่น" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "พี.เอ. บียอนด์ สมาร์ต โพรเทกชั่น"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการสุขภาพ*สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 15,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1. การประกันภัยให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บการชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2. การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก 3. การประกันภัยโรคร้ายแรงและ 4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน