ไทยประกันชีวิต พี.เอ. รีฟันด์
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
พี.เอ. รีฟันด์
คุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุ
คุ้มค่าด้วยผลประโยชน์ที่ครอบคลุม
ไม่เคลมก็มีเงินคืน
ไทยประกันชีวิต
พี.เอ. รีฟันด์
คุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุ
คุ้มค่าด้วยผลประโยชน์ที่ครอบคลุม
ไม่เคลมก็มีเงินคืน
จุดเด่นของแบบประกัน
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
จากการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด
1,000,000 บาท*
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด
100,000 บาทต่อครั้ง*
ค่าชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษา
ตัวในโรงพยาบาลวันละ 1,000 บาท
คุ้มครองกรณีขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
สูงสุด 500,000 บาท*
ไม่เคลมตลอด 3 ปี
คืนเบี้ยฯ ปีสุดท้าย

*สำหรับความคุ้มครองแผน 3

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 202 9731 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 700,000 1,000,000
2. การถูกฆาตกรรม การถูกทำร้ายร่างกาย 500,000 700,000 1,000,000
3. การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 250,000 350,000 500,000
4. การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 500,000 700,000 1,000,000
5. การก่อการร้าย 500,000 700,000 1,000,000
6. การรักษาพยาบาล (สูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 50,000 70,000 100,000
7. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 1,000 1,000 1,000

หมายเหตุ
1) ความคุ้มครองข้อ 2-5 ครอบคุลมการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การรักษาพยาบาล ค่าชดเชยการเข้ารักษาในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
2) เมื่อผู้เอาประกันภัยต่อสัญญากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้ติดต่อเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา และไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทนไม่ว่ากรณีใดๆ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายเงินคืน 100% ของเบี้ยประกันภัยในปีสุดท้ายของการต่ออายุสัญญา โดยจะจ่ายให้ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 3

คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 6 ปี - 65 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 202 9731
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 1 ปี
3. พิกัดอายุ : 6-65 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี
5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต พี.เอ. รีฟันด์" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "พี.เอ. รีฟันด์"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการสุขภาพ*สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 15,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1. การประกันภัยให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บการชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2. การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก 3. การประกันภัยโรคร้ายแรงและ 4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน