ไทยประกันชีวิต เครดิต แคร์
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
เครดิต แคร์
ไม่ทิ้งภาระหนี้สินให้คนข้างหลัง
ชดเชยหนี้สินจากบัตรเครดิตให้ในยามเกิดอุบัติเหตุ
ไทยประกันชีวิต
เครดิต แคร์
ไม่ทิ้งภาระหนี้สินให้คนข้างหลัง
ชดเชยหนี้สินจากบัตรเครดิตให้ในยามเกิดอุบัติเหต
จุดเด่นของแบบประกัน
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
จากการเกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด 1,000,000 บาท*
ชดเชยบัตรเครดิต
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 บาท
คุ้มครองกรณีขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
สูงสุด 100,000 บาท*
เบี้ยฯ เริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท**

*สำหรับความคุ้มครองแผน 2
**คำนวณจากเบี้ยประกันภัย รายปี สำหรับความคุ้มครองแผน 1

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองอุบัติเหตุ
  • ผู้ถือบัตรเครดิต
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4582 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
รายละเอียดผลประโยชน์ แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 1,000,000
การถูกฆาตกรรม และการถูกลอบทำร้ายร่างกาย 500,000 1,000,000
การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 100,000
ชดเชยบัตรเครดิต กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 100,000
กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตพร้อมคู่สมรส(ต้องซื้อความคุ้มครองทั้งคู่) 750,000 1,500,000
คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 20 ปี - 60 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4582
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
  • 1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี
  • 2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 1 ปี
  • 3. พิกัดอายุ : 20-60 ปี
  • 4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี
  • 5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต เครดิต แคร์" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "พี.เอ. เครดิต แคร์"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการสุขภาพ*สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 15,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1. การประกันภัยให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บการชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2. การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก 3. การประกันภัยโรคร้ายแรงและ 4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน