ไทยประกันชีวิต เครดิต แคร์
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
เครดิต แคร์
ไม่ทิ้งภาระหนี้สินให้คนข้างหลัง
ชดเชยหนี้สินจากบัตรเครดิตให้ในยามเกิดอุบัติเหตุ
ไทยประกันชีวิต
เครดิต แคร์
ไม่ทิ้งภาระหนี้สินให้คนข้างหลัง
ชดเชยหนี้สินจากบัตรเครดิตให้ในยามเกิดอุบัติเหต
จุดเด่นของแบบประกัน
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
จากการเกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด 1,000,000 บาท(1)
ชดเชยบัตรเครดิต
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 บาท
คุ้มครองกรณีขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
สูงสุด 100,000 บาท(1)
เบี้ยฯ เริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท(2)

(1)สำหรับความคุ้มครองแผน 2
(2)คำนวณจากเบี้ยประกันภัย รายปี สำหรับความคุ้มครองแผน 1

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
  • ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองอุบัติเหตุ
  • ผู้ถือบัตรเครดิต
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4582 หรือสแกน QR CODE

หรือกรอกข้อมูล

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
รายละเอียดผลประโยชน์ แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 1,000,000
การถูกฆาตกรรม และการถูกลอบทำร้ายร่างกาย 500,000 1,000,000
การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 100,000
ชดเชยบัตรเครดิต กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 100,000
กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตพร้อมคู่สมรส(ต้องซื้อความคุ้มครองทั้งคู่) 750,000 1,500,000
คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 20 ปี - 60 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4582
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
  • 1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี
  • 2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 1 ปี
  • 3. พิกัดอายุ : 20-60 ปี
  • 4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี
  • 5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต เครดิต แคร์" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "พี.เอ. เครดิต แคร์"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการสุขภาพ*สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 15,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1. การประกันภัยให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บการชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2. การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก 3. การประกันภัยโรคร้ายแรงและ 4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน