ไทยประกันชีวิต ทรัพย์ทวี 15/15
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
ทรัพย์ทวี 15/15
เริ่มต้นเก็บเงินตั้งแต่วันนี้
เพื่ออนาคตที่สดใสในวันข้างหน้า
ครบสัญญารับเงินก้อนโต
ไทยประกันชีวิต
ทรัพย์ทวี 15/15
เริ่มต้นเก็บเงินตั้งแต่วันนี้
เพื่ออนาคตที่สดใสในวันข้างหน้า
ครบสัญญารับเงินก้อนโต
จุดเด่นของแบบประกัน
ชำระเบี้ยฯ 15 ปี
คุ้มครอง 15 ปี
รับเงินคืนในวันครบรอบ
ปีกรมธรรม์ที่ 3, 6, 9 และ 12 ปีละ 3%*
ครบสัญญา
รับเงินคืน 300%*
เงินคืนรวมตลอดสัญญา
รวม 312%*
ลดหย่อน ภาษีได้สูงสุด100,000 บาท**

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ที่ต้องการมีหลักประกันในชีวิต
 • ผู้ที่ต้องการจ่ายเบี้ยฯ ไม่แพง
 • ผู้ที่ต้องการมีเงินเก็บ และได้รับความคุ้มครอง
 • ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 201 4570 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 แผนที่ 8 แผนที่ 9
ทรัพย์ทวี 15/15 80,000 90,000 100,000 110,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000

 • กรณีผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิต
  • ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 3,6,9 และ 12 รับเงินคืนครั้งละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีเสียชีวิต
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-5 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 6-10 รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 11-15 รับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ทั้งนี้ หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

หมายเหตุ
*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 1 เดือน - 65 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 201 4570
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
1) อายุรับประกัน : 1 เดือน - 65 ปี
2) ระยะเวลาเอาประกันภัย : 15 ปี
3) ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ : 15 ปี
4) จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 80,000 บาท
5) การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
6) แผนความคุ้มครอง : 9 แผนความคุ้มครอง
7) ไม่ตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพประกอบการรับประกัน
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต ทรัพย์ทวี 15/15" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "ทรัพย์ทวี 15/15"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน