ไทยประกันชีวิต ธนทวี 1 10/5
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
ธนทวี 1 10/5
ผลตอบแทนแน่นอน
ความคุ้มครองก็เพิ่มขึ้น รับเงินคืนทุกปี
ไทยประกันชีวิต
ธนทวี 1 10/5
"ผลตอบแทนแน่นอน
ความคุ้มครองก็เพิ่มขึ้น รับเงินคืนทุกปี"
จุดเด่นของแบบประกัน
ชำระเบี้ยฯ 5 ปี
คุ้มครอง 10 ปี
รับเงินคืนทุกปี
ปีละ 10%*
ครบสัญญา
รับเงินคืน 500%*
เงินคืนตลอดสัญญา
รวม 600%*
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
100,000 บาท **

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ที่ต้องการมีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต
 • ผู้ที่ต้องการจ่ายเบี้ยฯ ระยะสั้น
 • ผู้ที่ต้องการมีเงินเก็บ และได้รับความคุ้มครองชีวิต
 • ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
สนใจแบบประกันนี้ โทร 02 202 9722 หรือ ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
ธนทวี 1 10/5 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

 • กรณีผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิต
  • ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-10 รับเงินคืนทุกปี ปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีเสียชีวิต
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 5-10 รับ 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ
*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
ช่วงอายุที่สามารถซื้อได้ 1 เดือน - 70 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
สนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
02 202 9722
จันทร์ - ศุกร์
8.30-17.00 น.

*ผู้กรอกข้อมูลยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด

เงื่อนไขการรับประกัน
 • 1) อายุรับประกัน : 1 เดือน - 70 ปี
 • 2) ระยะเวลาเอาประกันภัย : 10 ปี
 • 3) ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ : 5 ปี
 • 4) จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 20,000 บาท
 • 5) การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปีเท่านั้น
 • 6) ไม่ตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
หมายเหตุ

 • - "ไทยประกันชีวิต ธนทวี 1 10/5" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "ธนทวี 1 10/5"
 • - เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • - การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • - เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
 • - ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน