ไทยประกันชีวิต ธนทวี 10/6
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ คน
ไทยประกันชีวิต
ธนทวี 10/6
ออมสั้น คุ้มครองยาว
รับเงินคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้
ไทยประกันชีวิต
ธนทวี 10/6
ออมสั้น คุ้มครองยาว
รับเงินคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้
จุดเด่นของแบบประกัน
ชำระเบี้ยแค่ 6 ปี คุ้มครองถึงอายุ 10 ปี
รับเงินคืนทุกปี ปีละ 1%
ครบสัญญารับเงินก้อน 609%
จ่ายเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา

*สำหรับความคุ้มครองแผน 3

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ที่ต้องการจ่ายเบี้ยระยะสั้น แต่ได้ความคุ้มครองยาว
 • ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ชื่อแบบประกันภัย แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 แผนที่ 8 แผนที่ 9
ธนทวี 10/6 30,000 40,000 50,000 60,000 80,000 100,000 120,000 150,000 200,000

 • กรณีผู้เอาประกันยังมีชีวิต
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 3 รับ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4 - 6 รับ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 - 9 รับ 9% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 609% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีเสียชีวิต
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 5 รับ 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 6 - 10 รับ 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
คำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองง่าย ๆ
เลือกแผนความคุ้มครอง
วัน เดือน ปีเกิด
สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 65 ปี
เพศ
เลือกวิธีการชำระเบี้ยฯ
ทำไมต้องไทยประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 10 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 6 ปี
3. พิกัดอายุ : 1 เดือน - 65 ปี
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
หมายเหตุ
- "ไทยประกันชีวิต ธนทวี 10/6" เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "ธนทวี 10/6"
- เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
- การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยในส่วนของการสุขภาพ*สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 15,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315)
*เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึง เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองการประกันสุขภาพดังต่อไปนี้ 1. การประกันภัยให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บการชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเองจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2. การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก 3. การประกันภัยโรคร้ายแรงและ 4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน